Adatkezelési tájékoztató

A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy Bizmut Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) által végzett adatkezelésre vonatkozóan az Adatkezelővel létesítendő jogviszony létesítését megelőzően a személyes adat jogosultját az Adatkezelő által alkalmazott és tiszteletben tartott adatvédelmi és adatkezelési elvekről, szabályokról és rendelkezésekről tájékoztassa.
A Tájékoztató az Adatkezelő ügyfeleivel, mint természetes személyekkel kapcsolatban végzett adatkezelésekre vonatkozik.
1. Adatkezelő neve: Bizmut Kft.
2. Adatkezelő elérhetősége: 1118 Budapest Schweidel u. 39., e: mail: bizmut96@gmail.com, telefon: 06-70-457-95-11 Adatkezelő adatkezelési felelősének neve: Halasi Ervin Adatkezelő adatkezelési felelősének elérhetősége: bizmut96@gmail.com
3. Adatkezelő felhívja a személyes adat jogosultjának figyelmét arra, hogy az Adatkezelő és ügyfél között csak abban az esetben jöhet létre jogviszony, ha az ügyfél mint a személyes adat jogosultja a személyes adatainak az Adatkezelő általi megismeréséhez és kezeléséhez hozzájárul.
4. Adatkezelő hatályos Adatkezelés Szabályzatát honlapján elektronikus formában közzéteszi, illetve az Adatkezelő székhelyén papír alapon hozzáférhetővé teszi. Amennyiben a személyes adat jogosultja erre vonatkozó elektronikus vagy papír alapú kérelmet terjeszt elő, Adatkezelő az Adatkezelési Szabályzatát elektronikus levél mellékleteként megküldi a személyes adat jogosultja által megadott elektronikus levelezési címre.
5. Adatkezelő által ügyfél vonatkozásában végzett adatkezelés célja: (i) érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés révén a jogviszonyból eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése; (ii) az adatkezelőt terhelő jogi kötelezettségek teljesítése és (iii) az adatkezelő jogos érdekének érvényesítése. jogalapja: (i) ügyfél hozzájárulása; (ii) Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése; (iii) ügyfél kerékpársporttal kapcsolatos tevékenysége; (iv) személyes adat jogosultságnak vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekének védelme; (v) Adatkezelő jogos érdekének érvényesítése. terjedelme: (i) a természetes személy személyazonosító adatait, így a személyes adat jogosultja személyazonosító
igazolványának, lakcímet igazoló hatósági igazolványának, adóazonosító jelet igazoló hatósági igazolványának adattartalmát; (ii) a jogviszony jellegétől függően a személyes adat jogosultjának bankszámlaszáma, illetve bankszámláját vezető pénzintézet neve; (iii) személyes adat jogosultjának elérhetősége (telefonszáma, email címe); (iv) jogi személy fél esetén a jogi személy képviseletére jogosult természetes személy családi és utóneve; tisztsége; születési helye és ideje; anyja születési neve; állandó lakcíme, ennek hiányában tartózkodási címe.
5. Adatkezelő az ügyfél adatait csak abban az esetben továbbítja másik személy számára,
. a) amennyiben az adattovábbítást jogszabály írja elő (pl. statisztikai adatgyűjtés; munkáltatót terhelő adatszolgáltatási kötelezettség) és az adattovábbítás címzettjeként bíróság, hatóság vagy egyéb szerv a Bizmut Kft. felé hivatalos megkeresését eljuttatja;
. b) amennyiben az adattovábbításhoz az érintett kifejezett hozzájárulását adta, és az adattovábbítás címzettje a Bizmut Kft.-vel jogviszonyban lévő személy, továbbá az adattovábbítás a személyes adat jogosultja és a Bizmut Kft. közötti kötelmi jogviszony teljesítése.
6. Adatkezelő a személyes adatot a hozzájáruló nyilatkozat megtételétől kezdődően a kötelmi jogviszony megszűnésétől 5 évig tárolja; a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 56-57. § rendelkezéseinek hatálya alá tartozik, az adatkezelés időtartama: a jogviszony megszűnését követő 8 év.
7. A személyes adat jogosultját megillető jogok: Azokat a természetes személyeket, akinek a személyes adatait az Adatkezelő kezeli, az Adatkezelő adatkezelését illetően a következő jogosultságok illetik: a.) tájékoztatáshoz való jog. b.) helyesbítéshez való jog; c.) törléshez való jog; d.) adatkezelés korlátozásához való jog; e.) adathordozhatósághoz való jog; f.) tiltakozáshoz való jog.
8. Jogorvoslati lehetőségek: Amennyiben a személyes adat jogosultja a személyes adatai kezelése vonatkozásában azt tapasztalja, hogy a Bizmut Kft. megsérti az adatvédelmi jogszabályokban meghatározottakat, úgy jogai védelme érdekében jogorvoslati kérelemmel fordulhat a területileg illetékes bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 Elektronikus elérhetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu Weboldal: http://naih.hu

Vegye fel velünk a kapcsolatot!

Bizmut Kft. elérhetőségei:

06 1 209 2031

Hívjon minket bizalommal!

06 70 457 9511

Halasi Ervin

info @ bizmut.hu

Írjon nekünk bátran!

Használja űrlapunkat: Tegye fel kérdéseit, kérjen visszahívást, vagy ha tudja az elvégzendő feladat paramétereit, kérjen árajánlatot!

Új mező

3 + 1 =

Munkavédelem

Érintésvédelem

Tűzvédelem

Környezetvédelem

Call Now Button