Érintésvédelem

Az érintésvédelem célja annak megakadályozása, hogy a villamos hálózatokkal és berendezésekkel érintkező, azokat üzemeltető munkavállalóknak akár a berendezések rendeltetésszerű használata közben, vagy azok meghibásodása esetén, akár véletlenül — balesetet okozzanak. 60 V feszültség felett már gondoskodni kell érintésvédelemről, ugyanis a 15 mA erősséget meghaladó áram életveszélyes lehet, míg a 20 mA feletti halált is okozhat.

 

Mit tartalmaz az érintésvédelmi tevékenység?

 • szerelői ellenőrzések, érintésvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálatok elvégzése
 • EPH rendszer ellenőrzése, felülvizsgálata, hibák javítása
 • védővezető és az üzemi nullavezető szétválasztások vizsgálata
 • TN rendszer (nullázás) kialakítás ellenőrzése
 • hurokimpedancia mérése
 • kioldószerv ellenőrzése és értékelése
 • megengedettnél nagyobb hurok impedancia okának feltárása
 • TT rendszer (védőföldelés) kialakításának ellenőrzése
 • földelési- és földelési-hurok ellenállásának mérése
 • IT rendszer (szigetelt rendszer) érintésvédelmének ellenőrzése
  földelési ellenállás és zárlati áram mérése
 • Kéziszerszámok időszakos (éves) szerelői ellenőrzésének elvégzése, dokumentálása
 • védővezető nélküli hibavédelmi (érintésvédelmi) módok ellenőrzése
 • szigetelési ellenállás mérése
 • hibák feltárása és minősítése
 • mérési eredmények jegyzőkönyvbe rögzítése
 • érintésvédelmi minősítő irat készítése 2 példányban

10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet

a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről

 1. A munkaeszközökre vonatkozó általános követelmények
 2. § A munkáltató köteles a munkavállaló munkavégzéséhez olyan munkaeszközt rendelkezésre bocsátani, amely kialakításában, felépítésében és az alkalmazott védelmi megoldások tekintetében megfelel a munkavédelemre vonatkozó szabályoknak, és alkalmas az adott munkahelyi körülmények között az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos használatra.
 3. § A munkaeszközt úgy kell kialakítani és elhelyezni, hogy
 4. a) megvédje a munkavállalót és a munkavégzés hatókörében tartózkodót a munkaeszköz kigyulladásától vagy túlhevülésétől, illetve a munkaeszközben keletkező, használt vagy tárolt gáz, por, folyadék, gőz vagy egyéb anyag munkakörnyezetbe történő kijutásától;
 5. b) alkalmas legyen a benne keletkező, használt vagy tárolt anyag robbanásának megelőzésére és
 6. c) biztosítsa a munkavállaló és a munkavégzés hatókörében tartózkodó védelmét az áramütés ellen mind üzemszerű körülmények, mind meghibásodás esetén.

40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet

az összekötő és felhasználói berendezésekről, valamint a potenciálisan robbanásveszélyes közegben működő villamos berendezésekről és védelmi rendszerekről

 1. § (1) A villamos berendezést úgy kell megtervezni, létesíteni, üzembe helyezni, üzemeltetni, átalakítani, javítani, rendszeresen karbantartani, üzemen kívül helyezni és megszüntetni, hogy az megfeleljen az 1. mellékletben (a továbbiakban: Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzat) meghatározott műszaki biztonsági követelményeknek, valamint a környezetvédelmi, tűzvédelmi, katasztrófavédelmi és munkavédelmi jogszabályokban előírtaknak.

Mennyibe kerül?

A szolgáltatás ára egyedi megállapodással kerül meghatározásra ugyanis azt befolyásolja a telephelyek száma.

1. Érintésvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálatok

Mit jelent és miért van rá szükség?

Az érintésvédelmi felülvizsgálat megfelelő rendszerességgel történő elvégzésével az elektromos berendezések üzemi szigetelésének sérülése illetve meghibásodása esetén sem kell áramütéstől tartani. Az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat jogszabályban előírt gyakorisággal való elvégzése az üzemeltető kötelezettsége.

Az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat elvégzésére szükség van:

 • minden új villamossági berendezés üzembe helyezése előtt,
 • hordozható villamos gépek, kéziszerszámok esetében 1 évente
 • VBSZ hatálya alá tartozó épületeknél 6 évente
 • minden más villamos berendezés esetében 3 évente

Mit tartalmaz az érintésvédelmi, villámvédelmi felülvizsgálat?

 • Annak ellenőrzése, hogy az erősáramú villamos berendezések üzemszerűen feszültség alatt nem álló, de meghibásodás következtében esetleg felszültség alá kerülő fém, vagy egyéb villamosan vezető anyagú részei el vannak-e látva megfelelő, hatásos és szabványos érintésvédelemmel.
 • A hiányosságok észlelése során felhívjuk a figyelmet az élet-, vagyon- és üzembiztonság érdekében szükséges intézkedések megtételére
 • A felülvizsgálatról az észlelt hiányosságokról, intézkedési javaslatokról jegyzőkönyvet állítunk ki.

Mennyibe kerül? 

A szolgáltatás ára egyedi megállapodással kerül meghatározásra ugyanis azt befolyásolja a telephelyek száma.

 

2. Minősítő irat

Mit jelent és miért van rá szükség?

Az érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi felülvizsgálat meglétét, és annak tartalmát bizonyító erővel csak papír alapúan dokumentált minősítő irattal lehet igazolni. Az érintésvédelmi minősítő irat a felülvizsgáló aláírásával válik hitelessé.

A felülvizsgálat megtörténtét bizonyító Tűzvédelmi (Erősáramú Berendezések Időszakos Felülvizsgálata) minősítő iratot 3, 6 évente, a Villámvédelmi minősítő iratot szintén 3, 6 évente, a Kéziszerszámok felülvizsgálatáról kiállított minősítő iratot 1 évente kell elkészíteni.

Mit tartalmaz a Minősítő irat?

A alapadatokon (megrendelő, cím, dátum, vizsgálat határa, műszer gyári száma, típusa, kalibráció ideje, felülvizsgáló neve, érintésvédelmi bizonyítványának száma) kívül a vizsgálati módszer leírását, a jogszabályi hivatkozást vagy szabvány alkalmazását amely alapján a felülvizsgálat megtörtént. Az irat tartalmazza a mért, és megengedett értékeket, az érintésvédelmi módot, megjegyzéseket, esetleges hibákat, valamint a tételes érintésvédelmi minősítést. Minden védelmi módhoz külön vizsgálati módszerek szükségesek. A Minősítő iratot 2 eredeti példányban készítjük el és adjuk át.

Mennyibe kerül? 

A szolgáltatás ára egyedi megállapodással kerül meghatározásra ugyanis azt befolyásolja a telephelyek száma.

 

3. EPH rendszer

Mit jelent és miért van rá szükség?

Az EPH az Egyen Potenciálra Hozó hálózat elnevezés rövidítése. Egy létesítményben, épületen belül és azon kívül található nagy kiterjedésű fém felületek, csőhálózatok egyen potenciálú összekötése. Az EPH rendszerbe be kell kötni a szintet elhagyó, vagy 5 méternél hosszabb fémszerkezeteket, valamint az 500 liternél nagyobb edényeket, tárolókat, tartályokat. Fentieken kívül több más pont is előfordul, így például gáz, víz, fűtés cső rendszerek kiterjedésüktől függetlenül.

Az EPH rendszer felülvizsgálatára 3, 6 évente kell sort keríteni.

 

Mennyibe kerül? 

A szolgáltatás ára egyedi megállapodással kerül meghatározásra ugyanis azt befolyásolja a telephelyek száma.

 

4. Kéziszerszámok éves szerelői ellenőrzése

Mit jelent és miért van rá szükség?

Minden olyan vállalkozásnak, amely villamos kisgépeket és egyéb nem helyhez kötött villamos berendezéseket üzemeltet, kötelező az évente időszakos ellenőrző felülvizsgálat végrehajtása szerelői ellenőrzéssel. Kézi szerszámnak minősül minden olyan elektromos kisgép, amelyet villásdugóval csatlakoztatunk a villamos hálózathoz, kézben tartva használunk, vagy használat közben elmozdítunk.

Az elektromos kisgépnek azáltal, hogy nem fixen vannak telepítve, sokkal nagyobb igénybevételnek vannak kitéve, így a sérülés és a hibalehetőség esélye is jóval nagyobb. A felülvizsgálat elmulasztása akár súlyos sérüléses, akár csonkolásos, vagy áramütéses balesetet is eredményezhet.

Mit tartalmaz a kéziszerszámok éves szerelői ellenőrzése?

 • Kéziszerszámok felülvizsgálatának elvégzése
 • Burkolat, kábelek, villásdugók épségének, minőségének ellenőrzése
 • A használatból eredő elváltozások, a kisgépek szigetelési ellenállásának műszeres vizsgálata
 • A vizsgálatról részletesen dokumentált jegyzőkönyv készítése

Mennyibe kerül? 

A szolgáltatás ára egyedi megállapodással kerül meghatározásra ugyanis azt befolyásolja a telephelyek száma.

 

Kérjen ajánlatot most!

Cégünk rövid határidővel válaszol megkeresésére. Amennyiben telefonálni szeretne, hívja a +36 70 457 9511 Halasi Ervin kollégánkat!

Fontos tudnivalók

Kinek van szüksége ránk?
Törvényi előírások szerint a tűz-, munkavédelmi előírások biztosítása és a munkavállalókkal való ismertetése minden vállalkozás részére kötelező.
Tűzvédelmi szolgáltatás/megbízott cég igénybevétele kötelező ahol
 • több mint 1000 kg/liter mennyiséget meghaladó robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot állítanak elő, dolgoznak fel vagy tárolnak.
 • a létesítmény alapterülete nagyobb, mint 1000 m2, és tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot tárolnak.
 • A munkavállalók egyidejű létszáma meghaladja a 100 főt és ipari vagy mezőgazdasági tevékenységet végeznek,
 • Olyan épületrészt, épületet üzemeltetnek vagy bérelnek, amelyben tömegtartózkodásra szolgáló helyiség (több, mint 300 fő) található,
 • vagy amely összesített befogadóképessége meghaladja az 500 főt, vagy
 • amelyben több mint 20 fő menekülésben korlátozott személyek elhelyezése ellátása kezelése, oktatása, gondozása történik.
Tűzvédelmi Szabályzat készítésére kötelezettek
 • Ahol a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak, vagy
 • ahol található olyan helyiség, amelynek a befogadóképessége meghaladja az 50 főt,
 • és a kereskedelmi szálláshelyeknek.

Tűzvédelmi területen a gazdálkodó szervezetek tennivalója nem merül ki a Tűzvédelmi Szabályzat, oktatás és Tűzriadó terv tekintetében, minden felmerülő kérdés esetén állunk szíves rendelkezésükre.

Munkavédelmi szakképesítéssel kell rendelkezni az alábbi tevékenységek tekintetében
 • Kockázatértékelés elkészítése
 • Munkabaleset kivizsgálása
 • Egyéni védőeszköz, védőital, pihenőidő biztosítási rendjének kialakítása
 • Munkaeszközök üzembe helyezési eljárása,

A Munkavédelmi Törvény szerint 10 fő feletti vállalkozás esetén munkavédelmi szakember alkalmazása vagy megbízása kötelező.

Vegye fel velünk a kapcsolatot!

Bizmut Kft. elérhetőségei:

06 1 209 2031

Hívjon minket bizalommal!

06 70 457 9511

Halasi Ervin

info @ bizmut.hu

Írjon nekünk bátran!

Használja űrlapunkat: Tegye fel kérdéseit, kérjen visszahívást, vagy ha tudja az elvégzendő feladat paramétereit, kérjen árajánlatot!

Új mező

14 + 3 =

Munkavédelem

Érintésvédelem

Tűzvédelem

Környezetvédelem

Call Now Button